Κατηγορία: Άδεια Δόμησης

Δεν απαιτείται άδεια για την τοποθέτηση τέντας.

Σύμφωνα με έγγραφο της ΔΑΟΚΑ τα κινητά προστεγάσµατα-τέντες δεν αποτελούν εγκατάσταση ή µηχανήµατα, ώστε να απαιτούν ιδιαίτερη έγκριση από τις αρµόδιες Υπηρεσίες, αλλά αποτελούν λειτουργικό εξοπλισµό του κτιρίου επί του οποίου τοποθετούνται και συνεπώς για την τοποθέτησή τους δεν απαιτείται άδεια δόµησης, ούτε έγκριση εργασιών µικρής κλίµακας, ούτε και προ 48 ωρών έγγραφη ενηµέρωση της αρµόδιας […]

Απαιτούμενα αποδεικτικά για την έκδοση έγκρισης – άδειας δόμησης, ν. 4387/2016

Σύμφωνα με την εγκύκλιο οικ. 226/10.2.2017 και μετά την από 1-1-2017 έναρξη ισχύος του Κεφ. ΣΤ’ «Τροποποίηση ∆ιατάξεων ΕΤΕΑ και Ρυθμίσεις πρώην ΤΣΜΕ∆Ε» του ν. 4387/2016 «Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλισης – Μεταρρύθμιση ασφαλιστικού – συνταξιοδοτικού Συστήματος –Ρυθμίσεις φορολογίας εισοδήματος και τυχερών παιγνίων και άλλες διατάξεις», διευκρινίζεται ότι τα απαιτούμενα αποδεικτικά καταβολής εισφορών και κρατήσεων του […]