Οικοδομική Άδεια

Δημοσιεύθηκε στις 18 Οκτωβρίου 2019.

Σε τι εξυπηρετεί:

Πρόκειται για μια διοικητική πράξη, η οποία επιτρέπει την εκτέλεση οικοδομικών εργασιών σε οικόπεδο ή γήπεδο, όπως προβλέπονται στις μελέτες που την συνοδεύουν, δεδομένου ότι είναι σύμφωνες με τις ισχύουσες διατάξεις. Οικοδομική άδεια, απαιτείται για την εκτέλεση των εργασιών που προβλέπονται στο Άρθρο 4 παρ.1 Ν.4067/2012.

Στην έννοια των οικοδομικών εργασιών για ανέγερση νέας οικοδομής ή προσθήκης σε υφιστάμενη οικοδομή, περιλαμβάνονται και όλες οι εργασίες που καθιστούν το κτίριο άρτιο λειτουργικά, όπως οι εργασίες για την κατασκευή περιτοιχίσεων, ή περιφράξεων, βόθρων, υπογείων δεξαμενών νερού, εκσκαφών, επιχώσεων, κοπής δένδρων.

Απαραίτητα δικαιολογητικά και μελέτες:

Σύμφωνα με τις προβλέψεις του νομοσχεδίου του Υπουργείου Περιβάλλοντος «έλεγχος και προστασία του δομημένου περιβάλλοντος», για τη χορήγηση της οικοδομικής άδειας προβλέπεται ότι υποβάλλονται στο ηλεκτρονικό σύστημα τα εξής δικαιολογητικά και μελέτες:

 1. Αίτηση του κυρίου ή του έχοντος νόμιμο δικαίωμα με τις δηλώσεις αναθέσεων-αναλήψεων.
 2. Εγκρίσεις υπηρεσιών και διοικητικών οργάνων, όπου απαιτούνται. Όπου απαιτείται έγκριση του Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής, προσκομίζεται και βεβαίωση περί μη υποβολής ένστασης ή η απόφαση του ΠΕ.Σ.Α.
 3. Τίτλοι ιδιοκτησίας, πρόσφατο πιστοποιητικό ιδιοκτησίας ή κτηματογραφικό φύλλο και απόσπασμα κτηματογραφικού διαγράμματος για κάθε ακίνητο.
 4. Αποδεικτικά στοιχεία νομιμότητας υφιστάμενων κτισμάτων.
 5. Αρχιτεκτονική μελέτη, στην οποία εμπεριέχεται η μελέτη παθητικής πυροπροστασίας και η μελέτη προσβασιμότητας για άτομα με αναπηρία, όπου απαιτείται.
 6. Στατική μελέτη.
 7. Μελέτες ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων.
 8. Μελέτη ενεργειακής απόδοσης κτιρίου.
 9. Ειδική μελέτη χρονικού προγραμματισμού εκτέλεσης έργου
 10. Μελέτη υδραυλικών εγκαταστάσεων και αποχετεύσεων.
 11. Μελέτη ενεργητικής πυροπροστασίας, όπου απαιτείται.
 12. Μελέτη καύσιμο αερίου.
 13. Σχέδιο και φάκελος ασφάλειας και υγείας του έργου, όπου απαιτείται σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. 305/1996 (Α’ 212).
 14. Σχέδιο διαχείρισης αποβλήτων (ΣΔΑ), σύμφωνα με την ΚΥΑ 36259/2010 (ΦΕΚ 1312/Β).
 15. Συμβολαιογραφική δήλωση των προβλεπόμενων χώρων στάθμευσης, σύμφωνα με το άρθρο 1 του Ν.1221/1981 (Α’ 292), και πιστοποιητικό μεταγραφής της στο υποθηκοφυλακείο ή καταχώρισής της στο κτηματολογικό γραφείο. Σε περίπτωση εξαγοράς, αντί της συμβολαιογραφικής δήλωσης υποβάλλεται αποδεικτικό καταβολής της απαιτούμενης εισφοράς.
 16. Αιτιολογική έκθεση της παρ. 1 του άρθρου 3 του Ν.1577/1985 (Α’ 210).
 17. Αποδεικτικά κατάθεσης των απαιτούμενων εισφορών του ιδιοκτήτη του έργου υπέρ του Δημοσίου, ΕΦΚΑ και δήμου.
 18. Αντίγραφο απόδειξης παροχής υπηρεσιών ή τιμολόγιο που αφορά την καταβολή της συμφωνηθείσας αμοιβής των μελετητών μηχανικών, καθώς και το ΦΕΜ αυτής.


Διαδικασία Τακτοποίησης Αυθαιρέτων:

Αναθέτετε τη διαδικασία τακτοποίησης αυθαιρέτων σε μηχανικό ο οποίος έχει πρόσβαση στο ηλεκτρονικό σύστημα του ΤΕΕ. Ο ίδιος συμπληρώνει το τυποποιημένο ηλεκτρονικό έντυπο αίτησης και το καταχωρεί στο ηλεκτρονικό σύστημα. Στη συνέχεια, καταβάλλετε το αντίστοιχο παράβολο σε τράπεζα της επιλογής σας. Ολοκληρώνονται οι απαιτούμενες μελέτες και όλα τα στοιχεία υποβάλλονται από το μηχανικό ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος του ΤΕΕ. Ακολουθεί ο τελικός υπολογισμός του προστίμου και ο αυτόματος επαναπροσδιορισμός του ποσού των δόσεων από το σύστημα. Δύναται να καταβληθεί και ολόκληρο το ποσό του προστίμου, όπου γίνεται έκπτωση 20% επί του συνολικού ποσού, ενώ σε περίπτωση που καταβληθεί το 30% του προστίμου, έχετε έκπτωση 10%.