Ο αρχιτεκτονικός σχεδιασμός στοχεύει  κάθε φορά σε ένα  μοναδικό  αποτέλεσμα καλαισθησίας και λειτουργικότητας προσαρμοσμένο στην αισθητική και τις ανάγκες του χρήστη.

Αφού καθοριστεί το κτιριολογικό πρόγραμμα το γραφείο εκπονεί αρχιτεκτονικές μελέτες λαμβάνοντας υπόψη τους Κανονισμούς που ισχύουν για τα κτιριακά έργα, όπως:

 • Ο Νέος Οικοδομικός Κανονισμός.
 • Οι ισχύοντες Κανονισμοί ειδικών κτιριακών έργων (Θεάτρων, Κινηματογράφων, Σταθμών Αυτοκινήτων κλπ).
 • Ο Ελληνικός Κανονισμός για τη μελέτη και εκτέλεση έργων από οπλισμένο σκυρόδεμα.
 • Ο Ελληνικός Κανονισμός φορτίσεως δομικών έργων.
 • Οι Κανονισμοί διαθέσεως λυμάτων ακαθάρτων κλπ. υδραυλικών εγκαταστάσεων.
 • Οι Κανονισμοί κατασκευής ανελκυστήρα.
 • Οι Κανονισμοί κεντρικής θερμάνσεως.
 • Οι Κανονισμοί ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων.
 • Οι Κανονισμοί των μηχανολογικών εγκαταστάσεων.
 • Ο Κτιριοδομικός Κανονισμός.
 • Ο Κανονισμός Πυροπροστασίας.
 • Ο Κανονισμός Αερίων Καυσίμων.

Για θέματα που δεν ρυθμίζονται από Ελληνικούς Κανονισμούς, εφαρμόζονται Διεθνείς Κανονισμοί, με την έγκριση της αρμοδίας αρχής.

Η αρχιτεκτονική μελέτη περιλαμβάνει τα παρακάτω στοιχεία:

 • Διάγραμμα κάλυψης
 • Όψεις
 • Κατόψεις
 • Τομές
 • Σχέδια λεπτομερειών
 • Τεχνική περιγραφή

Εαν ενδιαφέρεστε για κάποια υπηρεσία μας επικοινωνήστε μαζί μας?