Ο αρχιτεκτονικός σχεδιασμός στοχεύει  κάθε φορά σε ένα  μοναδικό  αποτέλεσμα καλαισθησίας και λειτουργικότητας προσαρμοσμένο στην αισθητική και τις ανάγκες του χρήστη.

Αρχιτεκτονική Μελέτη

Η Αρχιτεκτονική Μελέτη αποτυπώνει τη μορφή του κτιρίου στον χώρο. Μαζί με τη Στατική Μελέτη και τις Μελέτες Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων, η εκπόνησή της είναι απαραίτητη για την έκδοση της οικοδομικής άδειας, και άρα για την έναρξη των οικοδομικών εργασιών.

Αντικείμενό της είναι η σύνθεση και ο σχεδιασμός των κτιριακών έργων ως ενιαίων κατασκευών στο χώρο – σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς και τις τεχνικές προδιαγραφές – αλλά και των ειδικότερων μελετών όπως η μελέτη εσωτερικών διαρρυθμίσεων, διαμόρφωσης υπαίθριων χώρων, η μελέτη ειδικών κτιριοδομικών θεμάτων  κ.α.

Αφού καθοριστεί το κτιριολογικό πρόγραμμα – μέσα από συνέντευξη με τον ενδιαφερόμενο – το γραφείο μας εκπονεί την αρχιτεκτονική μελέτη λαμβάνοντας υπόψη τους Κανονισμούς που ισχύουν για τα κτιριακά έργα, όπως:

 • ο Νέος Οικοδομικός Κανονισμός
 • ο Κτιριοδομικός Κανονισμός
 • οι ισχύοντες Κανονισμοί ειδικών κτιριακών έργων (Θεάτρων, Κινηματογράφων, Σταθμών Αυτοκινήτων κλπ)
 • ο Ελληνικός Κανονισμός για τη μελέτη και εκτέλεση έργων από οπλισμένο σκυρόδεμα
 • ο Ελληνικός Κανονισμός φορτίσεως δομικών έργων
 • οι Κανονισμοί διαθέσεως λυμάτων ακαθάρτων κλπ. υδραυλικών εγκαταστάσεων
 • οι Κανονισμοί κατασκευής ανελκυστήρα
 • οι Κανονισμοί κεντρικής θερμάνσεως
 • οι Κανονισμοί ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων
 • οι Κανονισμοί των μηχανολογικών εγκαταστάσεων
 • ο Κανονισμός Πυροπροστασίας
 • ο Κανονισμός Αερίων Καυσίμων.

Τι περιλαμβάνει μία αρχιτεκτονική μελέτη:

Διάγραμμα Κάλυψης σε κλίμακα 1:100 , 1:200, 1:500 στο οποίο αποτυπώνονται:

 • το περίγραμμα του οικοπέδου, ορισμένο μονοσήμαντα βάσει του κρατικού τριγωνομετρικού δικτύου, με όλες τις διαστάσεις του, όλες τις πλευρές και το εμβαδόν του
 • τα κτίσματα με τις διαστάσεις, τη θέση τους σε σχέση με τις οικοδομικές γραμμές και τα πλάγια όρια του οικοπέδου, τις προεξοχές (εξώστες), τις εσοχές, κ.λ.π.
 • κάθε στοιχείο απαραίτητο για τον υπολογισμό της κάλυψης, της δόμησης, του ύψους κλπ. του κτιρίου
 • ο υπολογισμός της επιτρεπόμενης και πραγματοποιούμενης κάλυψης και δόμησης
 • το πραγματοποιούμενο και το μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος της περιοχής
 • οι πλάγιες και οπίσθιες αποστάσεις
 • ο υπολογισμός των αναγκών σε χώρους στάθμευσης και ο τρόπος κάλυψής τους
 • σχηματική τομή, στην οποία φαίνονται το συνολικό ύψος του κτίσματος, το ύψος για την εξάντληση του συντελεστή δόμησης, το ιδεατό στερεό, τα ύψη των ορόφων και οι στάθμες τους από την υψομετρική αφετηρία

 

Σχέδια Κατασκευής σε κλίμακα 1:50

 • κάτοψη χάραξης εκσκαφών
 • κατόψεις όλων των επιπέδων του κτιρίου, κάτοψη δώματος ή στέγης, κάτοψη διαμόρφωσης ακάλυπτων χώρων
 • όλες οι όψεις του κτιρίου (πρόσοψη, πίσω όψη και πλάγιες όψεις όταν υπάρχουν)
 • τομές τουλάχιστον δύο, κάθετες μεταξύ τους από τις οποίες η μια οπωσδήποτε στο κλιμακοστάσιο

 

Μελέτη Παθητικής Πυροπροστασίας
κατόψεις ορόφων, συνοδευόμενες από Τεχνική Έκθεση όπου προσδιορίζονται:

 • οι επικίνδυνοι χώροι του κτιρίου
 • ο θεωρητικός πληθυσμός αυτού
 • ο διαχωρισμός των χώρων σε πυροδιαμερίσματα
 • οι διάφορες οδεύσεις διαφυγής με το κατάλληλο πλάτος
 • ο φωτισμός – σήμανση
 • τα δομικά στοιχεία και τα υλικά πυροπροστασίας

 

Μελέτη προσβασιμότητας η οποία αφορά τη δυνατότητα χρήσης του κτιρίου από ΑΜΕΑ ή εμποδιζόμενα άτομα, στην οποία περιγράφονται:

 • η διαμόρφωση της εισόδου στο κτίριο
 • η ρύθμιση της οριζόντιας κυκλοφορίας
 • η κατασκευή των δαπέδων
 • η κατασκευή των δομικών στοιχείων
 • η κατασκευή των χώρων εντός του κτιρίου
 • η πρόσβαση στον περιβάλλοντα χώρο

Η εκπόνηση των μελετών αυτών αποβλέπει στην επίλυση προβλημάτων εξυπηρέτησης και έκφρασης των ανθρωπίνων αναγκών στον δομημένο χώρο.

Το γραφείο μας έχει τη γνώση της ισχύουσας νομοθεσίας, την εμπειρία, τη διάθεση και τα κατάλληλα τεχνολογικά εργαλεία ώστε να αναλάβει και να παρουσιάσει αξιόλογες προτάσεις κτιριακών εγκαταστάσεων  αναβαθμίζοντας αισθητικά, λειτουργικά και με ασφάλεια  την επένδυσή σας.

Μελέτη Εφαρμογής

Η Μελέτη Εφαρμογής είναι το σύνολο των σχεδίων που αφορά τις κατασκευαστικές λεπτομέρειες, τα χαρακτηριστικά των υλικών και τις μεθόδους κατασκευής του έργου. Αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της Αρχιτεκτονικής Μελέτης, ενώ ο σκοπός της είναι να καλύψει κάθε κατασκευαστική πτυχή του έργου, μέχρι την παράδοσή του.

Απαραίτητη προϋπόθεση ώστε η μελέτη εφαρμογής να είναι υλοποιήσιμη, είναι η εξαίρετη γνώση της κατασκευαστικής διαδικασίας και των τεχνικών μεθόδων βάσει των κανόνων της τέχνης και της επιστήμης, ώστε οι προτάσεις της μελέτης να είναι σύμφωνες με τους κανονισμούς και τους ευρωπαϊκούς κώδικες.

Οι μελέτες εφαρμογής που εκπονεί η ομάδα μας γίνονται σε δύο περιπτώσεις:

 • ως μέρος της διαδικασίας κατασκευής ενός έργου που έχουμε αναλάβει εξ’ ολοκλήρου
 • ως μεμονωμένη μελέτη που μας ανατίθεται από συνεργάτη/πελάτη.

Μια μελέτη εφαρμογής πρέπει να περιλαμβάνει όλες τις σχεδιαστικές λεπτομέρειες, τις τεχνικές πληροφορίες, και αναλυτικό χρονοδιάγραμμα εργασιών όπου απεικονίζονται και οι απαιτούμενοι πόροι.

Τι περιλαμβάνει μία Μελέτη Εφαρμογής:

Λεπτομερής Σχεδιασμός

Ο λεπτομερής σχεδιασμός είναι το στάδιο όπου εκπονούνται τα κατασκευαστικά σχέδια (π.χ. κατόψεις και όψεις λουτρών, κατασκευαστικές λεπτομέρειες δαπέδων, ξυλουργικών, τοιχοποιίας, ξηράς δόμησης κλπ.).

Τα σχέδια είναι συνήθως σε κλίμακα 1:20, 1:25 κι όπου απαιτείται συνοδεύονται από τρισδιάστατες απεικονίσεις για να υπάρχει η απαιτούμενη σαφήνεια και κατανόηση των κατασκευαστικών λεπτομερειών από όλα τα εμπλεκόμενα μέρη του έργου.

Ενδεικτικά λοιπόν, ο λεπτομερής σχεδιασμός περιλαμβάνει:

 • κατασκευαστικά σχέδια σταθερών στοιχείων – ειδικών κατασκευών
 • κατασκευαστικά σχέδια σταθερής επίπλωσης (κουζίνα, ντουλάπες, ιδιοκατασκευές κλπ.)
 • αρχιτεκτονική μελέτη οροφών &φωτισμού
 • αρχιτεκτονική μελέτη Ηλεκτρολογικών Σημείων
 • αρχιτεκτονική μελέτη Υδραυλικών Σημείων
 • προτάσεις και επιλογή υλικών κατασκευής, επενδύσεων, κλπ.
 • πίνακας Εσωτερικών και Εξωτερικών κουφωμάτων (εφόσον χρειαστεί)

Τεχνικές Προδιαγραφές

Οι τεχνικές προδιαγραφές αφορούν τα πρότυπα της κατασκευής και το σύνολο των απαιτήσεων τις οποίες ακολουθούν όλα τα εμπλεκόμενα μέρη του έργου. Αποτελείται από τα παρακάτω παραρτήματα:

 • υποχρεώσεις αναδόχου
 • προδιαγραφές υλικών και εγκατεστημένου εξοπλισμού
 • κανονισμοί και πρότυπα
 • μεθοδολογία για κάθε στάδιο της κατασκευής

Χρονικός Προγραμματισμός

Κατά την εκπόνηση του λεπτομερούς σχεδιασμού, συντάσσεται το χρονοδιάγραμμα του έργου.

Η αρχιτεκτονική μελέτη εφαρμογής δεν είναι απλώς ένα σετ σχεδίων. Αποτελεί τον πλήρη οδηγό κατασκευής για την παράδοση ενός έργου αξιόπιστου κι αισθητικά άρτιου. Όλα αυτά, πάντα σύμφωνα με τις προτιμήσεις του ιδιοκτήτη.

Εαν ενδιαφέρεστε για κάποια υπηρεσία μας επικοινωνήστε μαζί μας?