Έλεγχος Στατικής Επάρκειας

Στατική Μελέτη

Το γραφείο έχοντας στην κατοχή του σύγχρονο εξοπλισμό αναλαμβάνει την εκτέλεση όλων των απαιτούμενων μη καταστροφικών δοκιμών για την εκτίμηση των χαρακτηριστικών του σκυροδέματος και του χάλυβα του κτηρίου. Σε συνεργασία με διαπιστευμένο εργαστήριο γίνεται θραύση των καρότων για την επαλήθευση των αποτελεσμάτων αντοχής.

 • Μέτρηση αντοχής σκυροδέματος με κρουσιμέτρηση.
 • Ανίχνευση ράβδων οπλισμού με μαγνητικές μεθόδους (scanner οπλισμού).
 • Μέτρηση αντοχής σκυροδέματος και μηχανικών χαρακτηριστικών με υπερήχους.
 • Μέτρηση πάχους επικάλυψης και 3D απεικόνιση.
 • Μέτρηση βάθους ενανθράκωσης.
 • Μέτρηση δυναμικού χάλυβα – Υπολογισμός διάβρωσης οπλισμών.

  ΕΡΓΟ

 • Έλεγχος Στατικής Επάρκειας
 • ΘΕΣΗ

 • Ζευγολατιό