Σκυροδετήσεις με υψηλές θερμοκρασίες

Δημοσιεύθηκε στις 27 Ιουνίου 2017.

 

Οι υψηλές θερμοκρασίες έχουν κυρίως σαν αποτέλεσμα την επιτάχυνση της πήξης του σκυροδέματος, την εξάτμιση του νερού ανάμιξης και κυρίως ρηγματώσεις λόγω της συστολής του σκυροδέματος κατά την πήξη.

Τις ημέρες με την θερμοκρασία περιβάλλοντος  34-36 οC, η θερμοκρασία του σκυροδέματος στις μονάδες παραγωγής είναι 28-30 οC.

Σύμφωνα  με  τον  Κανονισμό  Τεχνολογίας Σκυροδέματος   (Κ.Τ.Σ.-97   καθώς   και   με   το   Νέο   Κ.Τ.Σ.-2016)   απαγορεύεται   η σκυροδέτηση αν η θερμοκρασία του σκυροδέματος είναι μεγαλύτερη των 32 οC.

Προτείνεται η αναβολή των σκυροδετήσεων, όταν υπάρχει πρόβλεψη για θερμοκρασίες μεγαλύτερες των 38 οC (Παρ. Δ6.1.4. ΚΤΣ-2016).

Αν αυτό δεν είναι δυνατόν για οποιονδήποτε λόγο, ακολουθήστε την Τεχνική Οδηγία 2 του Συλλόγου Πολιτικών Μηχανικών Ελλάδας για περιπτώσεις σκυροδετήσεων σε υψηλές θερμοκρασίες.

ΣΠΜΕ_Τεχνική Οδηγία_2