Απόφαση για την υποχρέωση αναγγελίας απασχολούμενου προσωπικού σε οικοδομοτεχνικά έργα

Σύμφωνα με το άρθρο 2, παράγραφος 1:  “εξαιρούνται τα ιδιωτικά
οικοδομικά έργα με αυτεπιστασία και τα ιδιωτικά οικοδομικά έργα κατά το σύστημα
της αντιπαροχής, για τα οποία ισχύει το αντικειμενικό σύστημα υπολογισμού των
κατ’ ελάχιστα απαιτουμένων ημερών εργασίας για την εκτέλεση οικοδομικού έργου,
σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις Κανονισμού Ασφάλισης του τέως ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

Δείτε τη σχετική απόφαση του Υπουργού Εργασίας για το εργασιακό θέμα στα οικοδομικά έργα εδώ.