Άδεια λειτουργίας καταστήματος

Βάσει του Ν. 4442/2016 ( ΦΕΚ 230Α 07-12-2016 ) | Υ.Α. Αριθμ. Οικ. 16228/2017 ( ΦΕΚ 1723/Β 18-05-2017), ο εκάστοτε επιχειρηματίας, οφείλει να γνωστοποιεί τη δραστηριότητά του στην αδειοδοτούσα αρχή (στο Δήμο) και έχει την υποχρέωση να πληροί όλους τους όρους της πολεοδομικής, υγειονομικής και πυροσβεστικής νομοθεσίας.

Τί γίνεται σε περίπτωση που δεν τηρηθούν όσα προβλέπει ο νόμος;

ΠΡΟΣΤΙΜΟ:

Σε περίπτωση που μια επιχείρηση δεν πληροί τις προδιαγραφές της νομοθεσίας ή έχει παραλείψεις σε ότι αφορά τα έγγραφα και τα στοιχειά που θα πρέπει να έχει στον φάκελο της, τότε επιβάλλεται πρόστιμο.

Το πρόστιμο ισούται με :

πρόστιμο = τιμή υπολογισμού + προσαύξηση 1 ή 2 + προσαύξηση  3 – μείωση 1

Η τιμή υπολογισμού ισούται με :

τιμή υπολογισμού = τιμή βάσης *συντελεστής  επιπέδου παράβασης *συντελεστής μεγέθους

*Η τιμή βάσης ισούται με 100€.

Ο συντελεστής επιπέδου παράβασης έχει να κάνει με τη σπουδαιότητα των στοιχείων, τα οποία δεν γνωστοποιήθηκαν ή γνωστοποιήθηκαν αναληθώς ή των στοιχείων για τα οποία δεν γνωστοποιήθηκε η μεταβολή και έχει τιμή από 3 έως και 6.

Ο συντελεστής μεγέθους έχει τιμές 1 – 8, ανάλογα το μέγεθος της επιχείρησης.

Η τιμή που υπολογίζεται, μπορεί να προσαυξηθεί έως 50% ή να μειωθεί έως 20%, αναλόγως τη σοβαρότητα της παράβασης , το αν γίνεται κατ’ εξακολούθηση ή με το κατά πόσο είναι συνεργάσιμος ο φορέας.

Εάν η παράβαση κρίνεται ήσσονος σημασίας, η αρμόδια αρχή δύναται να προβαίνει σε σύσταση και να τάσσει προθεσμία προς συμμόρφωση, εντός της οποίας εάν και εφόσον ο ελεγχόμενος συμμορφωθεί, δεν επιβάλλεται πρόστιμο.

Η αρμόδια αρχή, συνεκτιμώντας τις περιστάσεις που έχουν να κάνουν με τις παραβάσεις, μπορει να προβαίνει σε πράξη προσωρινής ή οριστικής διακοπής λειτουργίας της επιχείρησης, που υλοποιείται με σφράγιση του καταστήματος.

Τέλος, όσο πιο μεγάλη είναι η επιχείρηση ή πιο σοβαρές είναι οι ελλείψεις τόσο πιο μεγάλο είναι το πρόστιμο, οπότε θα πρέπει να δίνεται εξαιρετική βαρύτητα στην συμπλήρωση των διαφόρων αιτήσεων ηλεκτρονικών και μη και στην συμπλήρωση του φακέλου τεκμηρίωσης της επιχείρησης.